HledatMapa stránek
Na serveru občanské iniciativy NeRWY je registrováno: 118 uživatelů.
Uživatel:
Heslo:
Úvodní stránka Úvod  
Aktuality Aktuality  
Přehled tisku Přehled tisku  

Stanovisko MŽP 2009 Stanovisko MŽP 2009  
Posudek EIA 2009 Posudek EIA 2009  
Připomínky k posudku Připomínky k posudku  

Dokumentace EIA 2009 Dokumentace EIA 2009  
Připomínky  EIA 2009 Připomínky EIA 2009  
Vzory podání EIA 2009 Vzory podání EIA 2009  
Vyjádření EIA 2009 Vyjádření EIA 2009  

Dokumentace EIA 2007 Dokumentace EIA 2007  
Připomínky  EIA 2007 Připomínky EIA 2007  
Vzory podání EIA 2007 Vzory podání EIA 2007  
Vyjádření EIA 2007 Vyjádření EIA 2007  

Další dokumenty Další dokumenty  
Propagace  Propagace   
Diskusní fórum Fórum  
Kontakt Kontakt  
Registrace Registrace  


Řadit dle: Upřesnit:  HledejZrušit

Hlavní stránka

Výzva k ukončení projednávání Konceptu územního plánu hl. m. Prahy

Hlavní město Praha
Bc. Martin Langmajer - radní pro oblast územního rozvoje
Mariánské nám. 2/2
111 21 Praha 1

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního plánu
Ing. Jitka Cvetlerová - ředitelka
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Věc: Výzva k ukončení projednávání Konceptu územního plánu hl. m. Prahy (dále jen Koncept) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen VVURÚ), přepracování dokumentace a opakování veřejného projednání Konceptu a VVURÚ

Na základě veřejné vyhlášky - oznámení ev. č. OUP - 3026/2009 je stanoven termín veřejného projednání Konceptu a VVURÚ na 23. 11. 2009 a současně je stanoven termín pro podávání připomínek, stanovisek a námitek do 9.12.2009.

Vyzýváme tímto Hlavní město Prahu a pořizovatele k:
- neprodlenému ukončení projednávání Konceptu a VVURÚ,
- přepracování Konceptu a VVURÚ v souladu se zákony České republiky a zadáním územního plánu,
- doplnění Konceptu o řádné odůvodnění veřejně prospěšných staveb včetně vymezení území dotčených stavbami nebo jejich řádným užíváním,
- předložení přepracovaného Konceptu a VVURÚ k novému projednání

a to z těchto důvodů:

1. Součástí Konceptu je návrh veřejně prospěšných staveb, pro které dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. platí: Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o
a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

Dle § 48 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ?mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Závazná část Konceptu, odůvodnění Konceptu ani VVURÚ však neobsahují v textu ani ve výkresech žádnou informaci o tom, jaké území bude řádným užíváním těchto veřejně prospěšných staveb dotčeno.

Tuto skutečnost potvrzuje i text odůvodnění Konceptu, str. 219:
- ? výčet dotčených pozemků včetně čísel parcelních a katastrálních území není v Konceptu zpracován?
- ? nejsou zvlášť vyznačeny pozemky dotčené veřejně prospěšnými stavbami ? z obavy ze znepřehlednění ?

Je přitom nesporné, že dopravní stavby (např. letiště a Pražský okruh), zařazené do veřejně prospěšných staveb (dále také VPS), nelze řádně užívat, aniž by jejich řádné užívání omezilo kromě práv vlastníků pozemků, na nichž jsou tyto stavby umístěny, i práva dalších vlastníků. V důsledku užívání VPS dojde zcela nepochybně k omezení práv k pozemkům a stavbám dalších vlastníků, ke znehodnocení hodnoty jejich nemovitostí a k zásahům do jejich práva na ochranu zdraví a práva na zdravé životní prostředí. (Tvrzení, že obytný dům v ochranném pásmu pod osou přistávací dráhy nebo u komunikace má stejnou hodnotu jako stejný dům mimo ochranná pásma dopravních staveb je neudržitelné.)

Je nesporné, že v důsledku nevyznačení území dotčených řádným užíváním VPS, je řádově desetitisícům obyvatel zatajeno, že jsou dotčeni veřejně prospěšnou stavbou s možností následného vyvlastnění majetku, snížením hodnoty majetku a zejména s ohrožením na zdraví. Tito obyvatelé Prahy tak z Konceptu nezískají informaci o dotčení veřejně prospěšnou stavbou a o možnosti formou námitky hájit svá základní práva ? právo na ochranu zdraví a právo na ochranu majetku. Toto ve svém důsledku znamená, že jim jsou jejich práva zcela nezákonně odepřena.


2. VVURÚ je zatíženo zcela zásadními vadami, je vypracováno v rozporu s právními předpisy ČR, se schváleným zadáním územního plánu, jakož i s územně analytickými podklady:


2.1. VVURÚ není provedeno v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
Akustická studie a hodnocení hlukové zátěže obyvatel je provedeno v deskriptoru, který není uveden v předpisech ČR ani ve směrnici EU pro hodnocení hluku, tedy v deskriptoru, pro který nejsou v ČR stanoveny hygienické limity hluku. Orgány ochrany veřejného zdraví tak nejsou schopny na základě předložené dokumentace posoudit, zda jsou splněny zákonné požadavky na ochranu veřejného zdraví a obyvatelé v okolí dopravních staveb nemohou posoudit, zda budou dotčeni hlukem nad rámec stanovený zákonem.


2.2. Vzhledem k tomu, že posouzení vlivu hluku na zdraví obyvatel nebylo provedeno v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 148/2006 Sb., je VVURÚ v rozporu i s dalšími zákony, a to
- zákonem č. 100/2001 Sb.
Byl porušen § 2 zákona 100/2001 Sb., který vymezuje rozsah posuzování takto:
Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy 2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Pod 2) je výslovně uveden odkaz na zákon č. 258/2000 Sb.
- zákonem č. 183/2006 Sb.,
Byl porušen § 19 odst. 1 písm. m) zákona č. 183/2006 Sb., který vymezuje úkoly územního plánování takto:
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 4) před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, Pod 4 ) je výslovně uveden odkaz na zákon č. 258/2000 Sb.


2.3. VVURÚ nebylo provedeno v souladu se schváleným zadáním územního plánu
Zadání územního plánu obsahuje v části požadavky na územní plán bod h), kde je uvedeno: Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu životního prostředí, veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy):
Územní plán bude důsledně respektovat všechny limity a požadavky vycházející ze zvláštních předpisů, nebude-li v rámci řešení rozporů dohodnuto s dotčeným orgánem kompromisní řešení.

Vzhledem k tomu, že nebyly vůbec posuzovány limity hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., zadání územního plánu nebylo splněno.


2.4. VVURÚ nebylo provedeno ani v souladu s územně analytickými podklady
V územně analytických podkladech je jako hlavní ukazatel hlukové zátěže stanoven počet obyvatel zasažených nadlimitním nočním hlukem. Pořizovatel však tento ukazatel v Konceptu ani ve VVURÚ neuvádí a pro hodnocení vlivu Konceptu na životní prostředí ani udržitelný rozvoj ho vůbec nepoužívá.


3. V Konceptu chybí řádné odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb. Zejména u dopravních staveb, které by svým provozem trvale ohrožovaly zdraví obyvatel v jejich okolí, je jejich vymezení jako VPS bez náležitého zdůvodnění naprosto nepřijatelné a nezákonné. V Konceptu není např. vůbec uvedeno, jaký veřejný zájem dle názoru pořizovatele převažuje nad veřejným zájmem na ochranu veřejného zdraví.

Tento postup je i v rozporu s § 19 odst. 1 písm. c) zákona 183/2006 Sb., který stanoví úkoly územního plánování takto:
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, ?,

Nepřijatelnost postupu pořizovatele při vymezení VPS je zcela markantní zejména v případě VPS - nová paralelní VPD 06R/24L a úprava dráhového systému letiště Ruzyně. Pořizovatel prokazatelně nezná budoucí navrhovanou kapacitu dráhového systému, trvalé negativní důsledky budoucího provozu jsou technickými prostředky neodstranitelné a následný zvyšující se provoz trvale zasáhne obyvatele nadlimitním hlukem. Přes tato fakta pořizovatel v závazné části Konceptu vymezuje tuto stavbu jako VPS, veřejnou prospěšnost nijak nezdůvodňuje a nenavrhuje naprosto žádná omezení provozu (např. max. počet pohybů za rok, max. počet pohybu za noc apod.) a navíc nepožaduje ani dodržení hygienických limitů.S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že Koncept a VVURÚ nejsou vůbec způsobilé k řádnému projednání.

Kopie: - Hygienická stanice Hlavního města Prahy
- Ministerstvo životního prostředí
- Odbor životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy

V Praze 18.11. 2009


[Zpět]

 
Úvod   | Aktuality   | Přehled tisku   |
Copyright©2024 Hana Francová - FlexyWEB