HledatMapa stránek
Na serveru občanské iniciativy NeRWY je registrováno: 118 uživatelů.
Uživatel:
Heslo:
Úvodní stránka Úvod  
Aktuality Aktuality  
Přehled tisku Přehled tisku  

Stanovisko MŽP 2009 Stanovisko MŽP 2009  
Posudek EIA 2009 Posudek EIA 2009  
Připomínky k posudku Připomínky k posudku  

Dokumentace EIA 2009 Dokumentace EIA 2009  
Připomínky EIA 2009 Připomínky EIA 2009  
Vzory podání EIA 2009 Vzory podání EIA 2009  
Vyjádření EIA 2009 Vyjádření EIA 2009  

Dokumentace EIA 2007 Dokumentace EIA 2007  
Připomínky EIA 2007 Připomínky EIA 2007  
Vzory podání EIA 2007 Vzory podání EIA 2007  
Vyjádření EIA 2007 Vyjádření EIA 2007  

Další dokumenty Další dokumenty  
Propagace  Propagace   
Diskusní fórum Fórum  
Kontakt Kontakt  
Registrace Registrace  


Uložit všechny připomínky do textového souboru Uložit všechny připomínky do souboru  
Řadit dle: Upřesnit:  HledejZrušit

Připomínky EIA 2007

Celkem 60 záznamů, vybrány záznamy 1-20

 • - Připomínky - EIA 2007-
  NÍŽE JSOU UVEDENY TEXTY PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI EIA ZVEŘEJNĚNÉ V ROCE 2007 Pro vaši inspiraci při psaní vyjádření k dokumentaci EIA uvádíme zde některá naše dosavadní zjištění, připomínky a požadavk

 • A17 ? Dokumentace EIA se nezabývá vlivem komunikace na trasy J v blízkosti křižovatky s komunikací R7
  Dokumentace EIA se nezabývá vlivem komunikace na trasy "J" v blízkosti křižovatky s komunikací R7 na bezpečnost provozu - přistávání letadel, která jsou v této vzdálenosti od prahu RWY24L v kritické v

 • A16 ? Dokumentace EIA se nezabývá vlivem výduchu z tunelu Suchdol varianty ?J? SOKP
  Dokumentace EIA se nezabývá vlivem výduchu z tunelu Suchdol varianty ?J? SOKP na změnu mikroklimatických poměrů v blízkosti letiště. Zvýšená koncentrace aerosolů a dalších znečišťujících látek, konden

 • A16 ? Dokumentace nezahrnuje synergický vliv trasy ?J? a paralelní dráhy RWY06R/24L
  Dokumentace nezahrnuje synergický vliv trasy ?J? a paralelní dráhy RWY06R/24L a) rozptylová studie EIA RWY06R/24L nezabývá výduchem Suchdol z dálničního tunelu délky 2 km , 2x3 pruhy, cca 100 tis

 • B40 ? Další rozšiřování letiště v tak těsné blízkosti hlavního města pro budoucnost není perspektivní
  Máme za to, že další rozšiřování letiště v tak těsné blízkosti hlavního města pro budoucnost není perspektivní a že by se spíše mělo uvažovat o výstavbě či úpravě nového terminálu v oblasti s nejmenší

 • B39 ? Dokumentace nezahrnuje posouzení hluku oblasti Dolního Sedlce .
  Dokumentace EIA nezahrnuje posouzení hluku oblasti Dolního Sedlce od železnice - železniční trať Praha - Děčín, od stávající automobilové dopravy na ulicích Kamýcká, Podbabská, Roztocká ani od plánov

 • B38 ? Chybí určení půdního typu včetně popisu půdního profilu.
  Přestože v textu kapitoly C.2.3 jsou na stranách 97 a 98 uvedeny půdní a půdně interpretační mapy, žádný ze vzorků dokládaných chemickými analýzami není charakterizován určením půdního typu včetně pop

 • B36 ? Chybí riziko havárií letadel na území kolem letiště při přistání a odletu a jejich řešení.
  V dokumentaci chybí riziko havárií letadel na území kolem letiště při přistání a odletu a jejich řešení. Na Suchdole již k podobné havárii došlo.

 • B35 ? Není uvažován stav, kdy stávající RWY 06L/24R bude vyřazena z provozu
  V dokumentaci není uvažován stav, kdy stávající RWY 06L/24R bude vyřazena z provozu a kdy nová dráha převezme její funkci.

 • A15 ? Hluková studie v dokumentaci se vztahuje k výchozímu roku zprovoznění nové dráhy RWY 06R/24L
  Hluková studie v dokumentaci se vztahuje k výchozímu roku zprovoznění nové dráhy RWY 06R/24L, tj. v roce 2012, ačkoliv každoročně roste počet letadel více než je předpoklad a tedy bude např. v roce 20

 • A14 ? Autoři dokumentace vynechali studenty a zaměstnance České zemědělské univerzity
  V dokumentaci je dokazováno, že při uskutečnění výstavby nové dráhy bude počet osob zasažených hlukem nižší, než v případě nerealizace stavby. Autoři ale vynechali studenty a zaměstnance České zeměděl

 • B23 ? Nesouhlas se závěrem D.II.1 (str. 212)
  Nesouhlas se závěrem D.II.1 (str. 212) že ?Z hlediska vlivů na přírodu je nejvýznamnějším impaktem kácení prvků dřevin (v areálu stavby)?? a nesouhlas se závěrem že ?Z hlediska vlivů na ostatní složky

 • B22 ? Nesouhlas se závěrem D.II.1 (str. 212)
  Nesouhlas se závěrem D.II.1 (str. 212) že ?krátkodobé i dlouhodobé imisní příspěvky řešených škodlivin budou mít nízký až zanedbatelný vliv na související akutní a chronické zdravotní obtíže a nebudou

 • B21 ? Nesouhlas se závěrem D.II.1 (str. 212)
  Nesouhlas se závěrem D.II.1 (str. 212) že ?nedojde k významnější změně imisní zátěže znamenající překračování imisních limitů, respektive která by znamenala významnější změnu z hlediska hodnocení zdra

 • B20 ? Nesouhlas s tím, že návrh kompenzačních opatření D.IV.4. (str. 218) je odsouván do fáze ?další projektové přípravy?
  (?? není jasné co je myšleno pojmem ?pomoc při rozvoji občanské společnosti?)

 • B19 ? Rok uvažovaného zprovoznění paralelní RWY 2012 je nejistý.
  Podle podmíněnosti výstavby: ?je nutné, aby výstavba (a zprovoznění) silničního okruhu předcházela výstavbě (zprovoznění ) dráhy nebo alespoň výstavba MÚK Ruzyně ?? (str. 18,19). Jenže zprovoznění SO

 • B18 ? Posouzení vlivů přepravy materiálu při výstavbě není vlastně vůbec provedeno.
  Dokumentace (str.63) se toho zbavuje konstatováním, že trasy teprve budou předmětem Plánu organizace výstavby (po výběru zhotovitele stavby) a odkazuje na doporučení EIA. Možných přepravních tras není

 • B17 ? V kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů nejsou vůbec sociálně ekonomické vlivy vyhodnoceny.
  V současné době je předmětné území Nebušic, Šáreckého údolí, Lysolaj, Suchdola (i další) charakteristické hodnotným bydlením na okraji města v kontaktu cennými přírodními lokalitami a harmonickou neur

 • B16 ? Nebyl vyhodnocen možný vliv (zejména hluku) na zoologickou zahradu.

 • B15 ? Z hlediska vlivů na přírodní prostředí ? chráněná území, druhy flory a fauny, ÚSES atd. hodnocení uvažuje jen lokalitu vlastní stavby dráhy
  Z hlediska vlivů na přírodní prostředí ? chráněná území, druhy flory a fauny, ÚSES atd. hodnocení uvažuje jen lokalitu vlastní stavby dráhy ? nejsou řádně vyhodnoceny možné vlivy na přírodní prostředí

 • 1-20  21-40  41-60  

   
  Úvod   | Aktuality   | Přehled tisku   |
  Copyright©2024 Hana Francová - FlexyWEB